Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

Người Quân Tử

Khổng Tử dạy rằng:

- Đức hơn tài là quân tử,

- Thấy người khôn, ta học, thấy người kém ta dạy, là người Quân Tử

- Người quân tử học không biết mệt, dạy không biết chán.

- Nhỏ phải răn mình về sự cạnh tranh, Lớn lên phải biết răn mình về sắc dục, đến già phải răn mình về tính tham lam.

- Người quân tử có ba điều sợ: Sợ mệnh trời, sợ người đức lớn và sợ lời nói của thánh nhân.

- Quân tử hòa mà không giống nhau,

- Nguười quân tử lúc khốn cùng thì giữ mình,

Ngược lại:

Tài hơn đức là tiểu nhân.

Kẻ tiểu nhân không biết mệnh trời nên không sợ,

khinh thường người có đức lớn, khinh rẻ lời nói của thánh nhân.

Tiểu nhân giống nhau mà không hòa.

Kẻ tiểu nhân lúc cùng thì làm bậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét